بایگانی

سفارش پروژه – حل دو تمرین مبحث mesh free

ما می توانیم این پروژه را برای شما انجام دهیم:

تمرین 1 حل مثال صفحه90 فصل 3 کتاب مش لس GR Liu2002 برای چند دامنه تاثیر متفاوت برای روشهای MLS , RPIMمطابق مثال حل شده بصورت دستی و کدنویسی با متلب و رسم نمدارهای مورد نظر در حالت  دو بعدی

تمرین2 تعیین تابع شکل در دامنه0.1 با6 گره توزیع شده یکنواختدر دامنه یا ضریب تاثیر مثلا0.2و0.3 و0.4و0.5 مراحل حل بایستی شامل رسم نمودار دامنه تاثیرو تعیین گره های تاثیر گذار در تقریب زنی نقطه مورد نظرو انجام محاسبات با Nگره تاثیر گذار درحالت یک بعدی حل  شود و کدمتلب نیز نوشته شود بهمراه شکل

در صورت نیاز به انجام این پروژه و انجام پروزه های مشابه با ما تماس بگیرید:
02128421193
09129726343
09362196343
omid.ahmadyani@Outlook.com
@omidahmadyani