بایگانی

ثبت سفارش سرخطی سهام برای مشتری (ما برای شما سرخطی خواهیم زد)

شرایط:

هزینه هر ثبت سفارش سرخطی معادل ۱۰ درصد خرید شما می باشد. مثلا اگر می خواهید اندازه ۱۰ میلیون تومان خرید یک سهم برای شما انجام شود هزینه سرخطی زدن توسط ما ۱ میلیون تومان می باشد.

کف مقداری که ما می توانیم برای شما خرید انجام دهیم ۱۰ میلیون تومان می باشد.

لطفا فرم زیر را جهت سرخطی زدن پر نمایید.

[gravityform id=”14″]