بایگانی

هاست ارزان

سرویس هاپلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5
فضا (GB)1.535812
پهنای باندنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
اکانت ایمیلنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتابیسنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دامنه22222
قیمت سالیانه(تومان)130.000220.000250.000350.000600.000
سرور ایرانسفارشسفارشسفارشسفارشسفارش
هاست اران و قوی فناوران امید